അസഹിഷ്ണുത

അസഹിഷ്ണുത

മത അസഹിഷ്ണുത യുടെ ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രം :ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത എന്ന നിര്‍മിതി അടുത്ത കാലത്ത് മാ ...

ടിപ്പുസുല്‍ത്താന്‍

ടിപ്പുസുല്‍ത്താന്‍

മികച്ച ആസൂത്രണ പാടവത്താലും സാങ്കേതിക മികവിനാലും പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്താനും അദ് ...

‘ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചു, എന്നാല്‍ …

‘ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചു, എന്നാല്‍ …

ഹിന്ദുമതത്തിലെ വര്‍ണവ്യവസ്ഥ തൊട്ടുകൂടായ്മയും വിവേചനവും അനുവദിക്കുന്നു. ...

മതം മാറ്റം

മതം മാറ്റം

മനുഷ്യനെ മതംമാറ്റി മതങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല പ്രവാചകന്‍മാര്‍; ...

വേദാന്തം

വേദാന്തം

വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യമാണ് വേദാന്തം. ബ്രാഹ്മണങ്ങള്‍, ആരണ്യകങ്ങള്‍, ഉപനിഷത്തുകള്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് വേദാ ...