ഇസ്‌ലാമിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രസക്തി

ഇസ്‌ലാമിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രസക്തി

ഇസ്‌ലാമില്‍ നാണയങ്ങളുടെ അഥവാ കാശിന്റെ വ്യവഹാരസമ്പ്രദായത്തിലാണ് പലിശയുടെ നിഷിദ്ധത കടന്നുവന്നിരിക ...

എന്താണ് സകാത്തുൽ ഫിത്തർ ?

എന്താണ് സകാത്തുൽ ഫിത്തർ ?

എന്താണ് സകാത്തുൽ ഫിത്തർ ? റമദാനിലെ നോമ്പ് അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി നിര്‍ബന്ധമാവുന്ന കര്‍മ്മമായതിന ...

സമ്പത്ത് ദൈവം മനുഷ്യര്‍ക്ക് നല്‍കിയത്

സമ്പത്ത് ദൈവം മനുഷ്യര്‍ക്ക് നല്‍കിയത്

സമ്പത്ത് ദൈവം മനുഷ്യര്‍ക്ക് നല്‍കിയത് സമ്പത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉടമ അല്ലാഹുവാണ്. മറ്റ് അനുഗ്രഹങ്ങ ...

ഇസ്‌ലാമിക് ബാങ്കിന്റെ വ്യതിരിക്ത ഗുണങ്ങള്‍

ഇസ്‌ലാമിക് ബാങ്കിന്റെ വ്യതിരിക്ത ഗുണങ്ങള്‍

ഇസ്‌ലാമിക് ബാങ്കിന്റെ വ്യതിരിക്ത ഗുണങ്ങള്‍ ഇസ്‌ലാമിക ബാങ്കും അതിന്റെ ഇടപാടുകാരനും തമ്മിലുള്ളത് ...

ഇന്സുറന്‍സും ബാങ്കിങ്ങും

ഇന്സുറന്‍സും ബാങ്കിങ്ങും

ഇന്സുറന്‍സും ബാങ്കിങ്ങും ‘സംയുക്ത ഉറപ്പ്’ എന്നീ അര്‍ഥങ്ങളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന തകാഫുല്‍ (ഇസ്‌ലാമി ...