പ്രവാചകന്‍മാര്‍.

പ്രവാചകന്‍മാര്‍.

അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുള്ള വചന (കലാം)ത്തിന്റെ സ്വീകരണിയെന്ന നിലയില്‍ മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് നിയോഗിക്കപ് ...

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

മനുഷ്യനെ സന്മാര്‍ഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാന്‍ ദൈവം നിയോഗിച്ച എല്ലാ പ്രവാചകന്‍മാരും ജനങ്ങളാല്‍ കല്ലെ ...

വേദമന്ത്രങ്ങള്‍ മഹര്‍ഷിമാര്‍

വേദമന്ത്രങ്ങള്‍ മഹര്‍ഷിമാര്‍

മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള സന്‍മാര്‍ഗ സന്ദേശങ്ങള്‍ ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു പ്രവാച ...

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

പ്രവാചകന്‍മാര്‍ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവാവതാരങ്ങളോ ദൈവപുത്രന്‍മാരോ ആയില്ല? ...

ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ  വിശേഷണങ്ങള്‍

ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ വിശേഷണങ്ങള്‍

അല്ലാഹുവിന്റെ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനായ പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹീം(അ). എല്ലാ അഗ്നി പരീക്ഷ ...