ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനവും നിര്‍ബന്ധവുമായ കര്‍മമാണ് നമസ്‌കാരം. ശരീരംകൊണ്ട് നിര്‍വഹിക്കപ്പെടുന് ...

0 Comments

പരലോകത്ത് ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്നമസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും ...

0 Comments

നമ്മുടെയിടയിലുള്ള ചിലരുടെ ഒരു പരാതിയാണ് അഞ്ചുനേരം നമസ്കരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് ‘സമയമില്ല’ എന്നത്. വ ...

0 Comments

Originally posted 2016-11-21 10:22:30. ‘മത്സ്യം ചീയുന്നത് തലയില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ മനുഷ്യന ...

0 Comments