സൂര്യന്‍ പ്രകാശിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രകാശിപ്പാന്‍… sunset_bതികഞ്ഞ അപകടകാരിയെന്നോണം എല് ...

0 Comments

എല്ലാമനുഷ്യർക്കും ശരീരമല്ലാത്ത മനസ്സ് - ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നും അതിന് ഒരു വ്യക്തമല്ലാത്ത രൂപമാണെന്നു ...

0 Comments

ആതിഥ്യനാഥും തീവ്രഹിന്ദുത്വവും അപരിഷ്‌കൃതനും വിഷം വമിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ഒരു മുസ്‌ലിം വിരുദ്ധ നേത ...

0 Comments

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ? പ്രകൃതിയില്‍ ഒരു സൃഷ്ടിയും മറ്റു സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കുന്ന ...

0 Comments

ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കല്‍ ദൈവഹിതത്തിനെതിരും അവയെ ദൈവത്തിന്റെ സ് ...

0 Comments