നോമ്പും അനുസരണവും

ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുസരണം എന്നും അനുസരണ ത്തിന്റെ സമ്പൂർണ തയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന സമർപ ...

Read More

തിരിച്ചറിവ്

ശരിയായ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്കും തെറ്റായ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ തിന്‍മയിലേക്കും നയിക്കും ...

Read More