വേദാന്തം

വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യമാണ് വേദാന്തം. ബ്രാഹ്മണങ്ങള്‍, ആരണ്യകങ്ങള്‍, ഉപനിഷത്തുകള്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് വേദാ ...

Read More