വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാമര്‍ശമുണ്ട്. ഏകത്വത്തിന്റെ പ്രചാരകര ...