ഒമ്പതു കല്‍പ്പനകള്‍

ഒമ്പതു കല്‍പ്പനകള്‍ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം, കോപത്തിലും തൃപ്തിയിലും നീത ...

Read More

മതം മാറ്റം

മനുഷ്യനെ മതംമാറ്റി മതങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല പ്രവാചകന്‍മാര്‍; ...

Read More