ഉറുമ്പുകള്‍

ഉറുമ്പുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല. തന്നേക്കാള്‍ ഭാരമുള്ള വലിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും വഹിച്ചു പോക ...

Read More

പ്രണയം മിഥ്യയുമാണ്

പ്രണയം-ഒരു നിലക്കും മിഥ്യയായി ഭവിക്കാത്ത നിരുപാധിക യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ് അതെന്ന് ലോകം ധരിച്ചുവശായിരി ...

Read More