ഏഴ് ആകാശങ്ങള്‍

ഏഴ് ആകാശങ്ങള്‍

യഥാര്‍ത്തില്‍ ഏഴ് ആകാശങ്ങള്‍ ളുടെ യഥാര്‍ഥ ഘടനയും രൂപവും അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവില്‍ മാത്രം നിക്ഷിപ്ത ...

സൂര്യന്റെ ചലനം

സൂര്യന്റെ ചലനം

സൂര്യന്റെ ചലനം: ഖുര്‍ആന്‍ ശാസ്ത്രസത്യത്തിന് വിരുദ്ധമോ ? സൂര്യന് ചലനമില്ല എന്ന സിദ്ധാന്തം ഖൂര്‍ ...

ദൈവത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രം

ദൈവത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രം

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ഒരു യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്ന് വേദങ്ങളും മനുഷ്യയുക്തിയും പറയുന്നു ...