ആരാണ് മുസ്‌ലിം

ആരാണ് മുസ്‌ലിം

ആരാണ് മുസ്‌ലിം? എന്ന ചോദ്യം പോലെ പ്രസക്തമാണ് ആരുടേതാണ് ഇസ്‌ലാം എന്ന ചോദ്യവും. ആരുടേതാണ് ഇസ്‌ലാ ...

ഗോസംരക്ഷകര്‍

ഗോസംരക്ഷകര്‍

രാജ്യത്തെ മുസ്‌ലിം ദലിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത വൈര്യവും വിരോധവുമാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തി ...

പ്രപഞ്ചനാഥന്‍

പ്രപഞ്ചനാഥന്‍

ദൈവം പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന പ്രഭാപൂരമാണ്. അവന്‍ അരൂപിയാണ്. മനുഷ്യ സങ്കല്‍പങ്ങള് ...

ദൈവങ്ങളില്ല

ദൈവങ്ങളില്ല

മനുഷ്യത്വമുള്ളതത്രെ മനുഷ്യന്‍; ദിവ്യത്വമുള്ളത് ദൈവവും. ദിവ്യത്വം സൃഷ്ടികള്‍ക്കില്ലാത്തതും സ്രഷ് ...

അനുഷ്ടാനങ്ങളും ജീവിതവും

അനുഷ്ടാനങ്ങളും ജീവിതവും

നോമ്പും ഹജ്ജും ഉള്‍പടെയുള്ള എല്ലാ അനുഷ്ടാനങ്ങളും ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നിശ്ചയദാര്ട്യത്തിന്റെ മാര് ...