എന്താണ് ഹജ്ജ്?

തീര്‍ഥാടനം, ലക്ഷ്യം നിര്‍ണയിച്ചുള്ള യാത്ര എന്നിങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഭാഷാര്‍ഥം. ഇസ് ല ...

Read More

ഫിത്ര്‍ സകാത്ത്.

ലോകത്തുടനീളമുള്ള മുസ്‌ലിംകള്‍ ഫിത്ര്‍ സകാത്ത് നല്‍കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണിപ്പോള്‍. സ്വതന്ത്രരായ മ ...

Read More