സ്രഷ്ടാവ് നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥക്കനുസൃതമായി സൃഷ്ടികള്‍ ചലിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് നല്‍കുന്ന പേരാണ് ഇസ്‌ല ...

0 Comments

ഇന്സുറന്‍സും ബാങ്കിങ്ങും ‘സംയുക്ത ഉറപ്പ്’ എന്നീ അര്‍ഥങ്ങളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന തകാഫുല്‍ (ഇസ്‌ലാമി ...

0 Comments

ഇസ്‌ലാമിക് ബാങ്കിങും ഇസ്‌ലാമിക് വിന്‍ഡോയും , പരമ്പരാഗത ബാങ്കുകള്‍ ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅ നിയമമനുസരിച്ച് ...

0 Comments

ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിലൂടെ സമ്പത്ത് വളരുമെന്നാണ് ഇസ്‌ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ധനം അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്. ...

0 Comments

സകാത്ത് സമ്പന്നന്‍ തന്റെ ഔദാര്യമായി നല്‍കേണ്ടതല്ല അതിനാലാണ് സകാത്ത് വസൂലാക്കാന്‍ പ്രവാചകനോട് ക ...

0 Comments