നബിതിരുമേനി (സ) പറഞ്ഞു:'തന്റെ സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം ചൊരിയാത്തവന്‍ നമ്മില്‍ പെട്ടവനല്ല' ...

0 Comments

മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല . മനുഷ്യന്‍ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയും അവന്‍ സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടില്ല ...

0 Comments

ശരിയായ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്കും തെറ്റായ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ തിന്‍മയിലേക്കും നയിക്കും ...

0 Comments