സകാത്ത്

സകാത്ത് സമ്പന്നന്‍ തന്റെ ഔദാര്യമായി നല്‍കേണ്ടതല്ല അതിനാലാണ് സകാത്ത് വസൂലാക്കാന്‍ പ്രവാചകനോട് ക ...

Read More

നമസ്‌കാരം

‘മത്സ്യം ചീയുന്നത് തലയില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ മനുഷ്യന്‍ ചീയുന്നത് ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നാണ്’ ...

Read More

ഇന്ത്യന്‍ ജയിലുകള്‍

ഇന്ത്യന്‍ ജയിലുകള്‍ ജയിലുകളിലെ വാസം കൊണ്ട് നീതി പീഠം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം വല്ലതു ...

Read More