ഇസ്ലാമും ലിംഗ സമത്വവും എന്ന വിഷയം നാം പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഇസ്‌ലാം പ്രകൃതിമതമായതുകൊണ്ടു പ്രകൃതിവിരുദ ...

0 Comments

Originally posted 2016-05-11 09:44:01. തൊട്ടുകൂടായ്മ അടിമത്തത്തേക്കാള്‍ ഭീകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന ...

0 Comments

ജനങ്ങള്‍ നിന്റെ ദുഖത്തിന്റെ കാരണമാവാതിരിക്കട്ടെ, ജനങ്ങളുടെ തൃപ്തി നിനക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത് ...

0 Comments

നാം വിജാരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സ് ല്‍ ആണ്ടിറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒന്നല്ല തിന്മ. നിലനില്‍പിനായുള ...

0 Comments

ജീവനകല എന്ന ഉപജീവനം ഹിന്ദുവും മുസ്‌ലിമും ക്രിസ്ത്യനും സിഖും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യാ മഹാ ...

0 Comments