നേടാനൊരു ലക്ഷ്യം

അയാള്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: ''ആഡംബര ജീവിതമാണ് ഞാന്‍ നയിക്കുന്നത്. ആശിച്ചതെല്ലാം ഞാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയി ...

Read More