പ്രകൃതിനിയമം

മനുഷ്യര്‍ രണ്ടു തരം: പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരും നോക്കിയിരിക്കുന്നവരും. ...

Read More