ലോക ഭൗമദിനം

അങ്ങനെ ഒരു ലോക ഭൗമദിനം കൂടി നമ്മെക്കടന്നു പോകുന്നു. തലമുറകള്‍ നമുക്കായ് കരുതിവച്ച മണ്ണും , ജലവു ...

Read More

പ്രകൃതിനിയമം

മനുഷ്യര്‍ രണ്ടു തരം: പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരും നോക്കിയിരിക്കുന്നവരും. ...

Read More

റമദാനും ആരോഗ്യവും

8 ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭിഷ്വഗ്വരനായ ഡോ. ചിന്‍ പറയുന്നത് കാണുക. 'മറ്റു രാജ്യങ ...

Read More