മനുഷ്യത്വമുള്ളതത്രെ മനുഷ്യന്‍; ദിവ്യത്വമുള്ളത് ദൈവവും. ദിവ്യത്വം സൃഷ്ടികള്‍ക്കില്ലാത്തതും സ്രഷ് ...

0 Comments

നോമ്പും ഹജ്ജും ഉള്‍പടെയുള്ള എല്ലാ അനുഷ്ടാനങ്ങളും ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നിശ്ചയദാര്ട്യത്തിന്റെ മാര് ...

0 Comments

സത്യമെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടാത്ത ഒന്നിന്നു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാല് സത്യമെന്ന് അവകാശപ്പെടു ...

0 Comments

സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തെക്കാള്‍ വലിയ ലോകമാണ് വചന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശയ ലോകം ...

0 Comments

എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് സ്രഷ്ടാവെങ്കില്‍ സ്രഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതാര്? ...

0 Comments