സൃഷ്ടികള്‍ക്ക് കാരണമായ സ്രഷ്ടാവായ ശക്തിയത്രെ ദൈവം ...

0 Comments

വിഗ്രഹങ്ങള്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ഓര്‍ക്കാനും ദൈവത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമാണ്. എന ...

0 Comments

പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി പ്രധാനമായും രണ്ടു വീക്ഷണമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഒന്ന് മതവിശ്വാസികളുടേത് ...

0 Comments

ലോകത്ത് ആര്‍ക്കും തന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അറിയുകയില്ലെന്നാണെല്ലോ നാം പറയാറുളളത് രാവും ര ...

0 Comments

ആരാധനയും സഹായര്‍ത്ഥനയും അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാക്കുക എന്നതാണ് തൗഹീദിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ...

0 Comments