പരലോകം

ഞാന്‍, ഞങ്ങള്‍, നീ, നിങ്ങള്‍ എന്നൊക്കെ നാം പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ന ...

Read More

മുഹമ്മദ് നബി പരിചയം

   ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യദൂതനാണ്. പ്രവാചക പരമ്പരയിലെ അവസാനകണ്ണി. ചരിത്രത്തിന്റെ തെളിഞ്ഞ വെളിച് ...

Read More

നാം എങ്ങോട്ട് ?

നാം എങ്ങോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കേണ്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നാം ആരാണ് ? എവിടെ ...

Read More

അല്ലാഹു

“പറയുക! അവന്‍അല്ലാഹുവാകുന്നു. ഏകന്‍! ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവന്‍.അവന്‍ പിതാവല്ല; പുത്രനുമല്ല.അവന് ...

Read More