പ്രവാചകന്‍മാര്‍

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

താന്‍ അവതരിപ്പിച്ച വേദവും മറ്റു വെളിപാടുകളും ഏറ്റുവാങ്ങി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും അതനുസരിച്ചുള്ള ...

മലക്കുകള്‍

മലക്കുകള്‍

സ്രഷ്ടാവും വിധാതാവുമായ അല്ലാഹു പ്രപഞ്ചത്തെ തന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ച ...

ദൈവവിശ്വാസം

ദൈവവിശ്വാസം

ഇസ്‌ലാം അനുശാസിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസം ഇതാണ്: ദൈവം ഉണ്ട്. അവന്‍ ഏകനാണ്. അനാദിയാണ്. ...

പരലോകം

പരലോകം

ആഖിറത്ത് അഥവാ പരലോകം, മറുലോകം എന്നുപറയുന്നത് ഈ ദുന്‍യാവില്‍ മനസ്സിലാക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ...

ഭൂമിയും അന്തരീക്ഷ സന്തുലനവും

ഭൂമിയും അന്തരീക്ഷ സന്തുലനവും

മനുഷ്യനു നേരേ തുറന്നുവെച്ച ദൈവികദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമാണ്‌ ഈ പ്രപഞ്ചം. മനുഷ്യന്‍ ദിനേന ഇടപെടു ...