പ്രപഞ്ചനാഥന്‍

പ്രപഞ്ചനാഥന്‍

ദൈവം പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന പ്രഭാപൂരമാണ്. അവന്‍ അരൂപിയാണ്. മനുഷ്യ സങ്കല്‍പങ്ങള് ...

ദൈവങ്ങളില്ല

ദൈവങ്ങളില്ല

മനുഷ്യത്വമുള്ളതത്രെ മനുഷ്യന്‍; ദിവ്യത്വമുള്ളത് ദൈവവും. ദിവ്യത്വം സൃഷ്ടികള്‍ക്കില്ലാത്തതും സ്രഷ് ...

അനുഷ്ടാനങ്ങളും ജീവിതവും

അനുഷ്ടാനങ്ങളും ജീവിതവും

നോമ്പും ഹജ്ജും ഉള്‍പടെയുള്ള എല്ലാ അനുഷ്ടാനങ്ങളും ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നിശ്ചയദാര്ട്യത്തിന്റെ മാര് ...

വിശുദ്ധ ഖുർആനും മുഹമ്മദും

വിശുദ്ധ ഖുർആനും മുഹമ്മദും

സത്യമെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടാത്ത ഒന്നിന്നു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാല് സത്യമെന്ന് അവകാശപ്പെടു ...

സാന്മാർഗിക ദർശനം 2

സാന്മാർഗിക ദർശനം 2

സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തെക്കാള്‍ വലിയ ലോകമാണ് വചന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശയ ലോകം ...