മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല . മനുഷ്യന്‍ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയും അവന്‍ സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടില്ല ...

0 Comments

ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുസരണം എന്നും അനുസരണ ത്തിന്റെ സമ്പൂർണ തയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന സമർപ ...

0 Comments

ശരിയായ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്കും തെറ്റായ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ തിന്‍മയിലേക്കും നയിക്കും ...

0 Comments

നമ്മുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ വ്രതം. ...

0 Comments

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു വസ്തുവും ലക്ഷ്യ രഹിതമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടി ല്ലെന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ...

0 Comments