ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ശക്തി

ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ശക്തി

ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ശക്തി യഥാര്‍ത്ഥ ശക്തന്റെ അടയാളം തന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണ ശേഷിയാണെന്നാണ് പ്രവാചകന്‍ ...

പാപങ്ങള്‍ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍

പാപങ്ങള്‍ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍

''നിങ്ങളുടെ നാഥങ്കല്‍നിന്നുള്ള പാപമോചനത്തിലേക്കും, ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലമായ സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കും നയ ...

വിദ്യാഭ്യാസം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തില്‍

വിദ്യാഭ്യാസം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തില്‍

വിദ്യാഭ്യാസം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തില്‍ , ഖുര്‍ആനിലെ ഒന്നാമത്ത വാക്ക് തന്നെ വായിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമായ ...

യുക്തിഭദ്രമായ മതദര്‍ശനം

യുക്തിഭദ്രമായ മതദര്‍ശനം

തീര്‍ച്ചയായും യുക്തിഭദ്രമായ മതമാണ് ഇസ്‌ലാം. അത് മറ്റേതെങ്കിലും സ്രോതസ്സില്‍നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ...

ലുഖ്മാന്റെ ഉപദേശങ്ങള്‍

ലുഖ്മാന്റെ ഉപദേശങ്ങള്‍

ഒരു നന്മയെയും നിസ്സാരമായി കാണരുത്, പ്രസന്നവദനനായി സ്വസഹോദരനെ കാണുന്നത് പോലും' ലുഖ്മാന്റെ ഉപദേശങ ...